„Unseen dialogues” Grzegorz Kosmala

Borys Makary is an exploring artist. It seems that he hasn’t found his favourite form of expression yet. Thus so many intriguing forms of depicting and methods of presenting topics. No matter if it is an attempt to discover links between a man and nature, putting him into the landscape, or Man-Ray’s like presenting the reality using negatives and numerological describing of man, Makary’s photographs are a journey through the corners of human mind, an attempt to catch that what is ephemeral and simultaneously – a set of his own photographic path. During this journey, Makary proves he is an unusually talented artist able to break cliches and replace them with his own original observations and associations.

Tekst kuratorski „Unseen dialogues” Grzegorz Kosmala

Borys Makary jest artystą poszukującym. Wydaje się, że jeszcze nie znalazł swojej ulubionej formy wypowiedzi. Stąd wielość intrygujących metod obrazowania i sposobów przedstawiania tematów. Czy to próba odnalezienia związku człowieka z naturą, wpisania go w krajobraz, czy też man-rayowskie obrazowanie rzeczywistości za pomocą negatywów oraz numerologicznego opisywania człowieka, fotografie Makarego są wędrówką po zakamarkach umysłu, próbą uchwycenia tego, co ulotne, a jednocześnie wytyczeniem własnej drogi fotograficznej. W trakcie tej wędrówki Makary udowadnia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym, potrafiącym łamać utarte schematy, by na ich gruncie tworzyć oryginalne i tylko jemu właściwe spostrzeżenia i skojarzenia.